สบู่ตาลโตนด (ดู: 2,938)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 1,229)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10/23/2016
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 67
 
 
 
ประกาศ การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 26 และ ข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ      บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิ... (ดู : 127)
 
 
 
ทม.สิงหนคร วันปิยะมหาราช
ทม.สิงหนคร ทำบุญ ๒ ศาสน์ เช้าและบ่ายณ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองสิงหนคร
อบต.แค ประกาศสัดส่วนประชาคมระดับตำบล
อบต.แค ประกาศกำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุประจำปีงบป...
 
 
 
 
 
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 (ดู: 524)
  ภาพแห่งความภาคภูมิใจนายกอบต.ท่าหิน (ดู: 706)