สบู่ตาลโตนด (ดู: 2,769)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 1,187)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 07/02/2016
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 56
 
 
 
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพํฒนา พ.ศ.2560-2564 เพื่่อแสดงรายละเอียดนโยบายของท้องถิ่นและทิศทางการพํฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ และปัญหาความต้องการของประชาชน โดยเป็นแผนชี้นำการพํฒนาท้องถิ่นในระ... (ดู : 143)
 
 
 
ทน.หาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์สำหรับชาวเพลงมหาลัยวัวชน
ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เ...
อบต.ควนรู ขอเชิญเที่ยวชมงานวัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชนคนควนรู ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559
ทต.โคกม่วง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕...
อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายโท 4...
 
 
 
 
 
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 (ดู: 501)
  ภาพแห่งความภาคภูมิใจนายกอบต.ท่าหิน (ดู: 681)