สบู่ตาลโตนด (ดู: 2,785)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 1,196)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 07/29/2016
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 60
 
 
 
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพํฒนา พ.ศ.2560-2564 เพื่่อแสดงรายละเอียดนโยบายของท้องถิ่นและทิศทางการพํฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ และปัญหาความต้องการของประชาชน โดยเป็นแผนชี้นำการพํฒนาท้องถิ่นในระ... (ดู : 336)
 
 
 
ทน.หาดใหญ่ ฝากแจ้ง ปชส. ให้ประชาชนได้ทราบทั่วกันด้วยนะครับ...
ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 รายกา...
ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ...
ทม.คอหงส์ กำหนดวันตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยลุง...
ทม.คอหงส์ ข้อมูลข่าวสารน่ารู้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสนอเรื่อง "มาตราฐานส้วม...
 
 
 
 
 
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 (ดู: 507)
  ภาพแห่งความภาคภูมิใจนายกอบต.ท่าหิน (ดู: 688)