ม.อ. จัดยิ่งใหญ่งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 เข็นผลงานนิทรรศการและจัดแสดงนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ (ดู: 7)
มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับเครือข่ายเมืองในเอเชีย จัดเสวนา แนวทางออกแบบเมืองหาดใหญ่เพื่อรับมืออุทกภัย(ดู: 34)
ม.อ.เปิดตัวศูนย์บริการวิชาการ บริการวิชาการในเชิงพาณิชย์ กับการทำงานช่วยเหลือสังคม(ดู: 12)
อบจ.สงขลาและสปสช.เขต12ลงนามข้อตกลงร่วมกันในการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื(ดู: 43)
ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแผนงาน(ดู: 43)
   
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10/07/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552
 32 
 
ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
คู่มือรวมหนังสือสั่งการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

หนังสือสั่งการและตัวอย่างแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

หนังสือสั่งการเกี่ยวกับโบนัส

 

ตัวอย่างหนังสือขอรับการประเมิน

4.แนบท้ายหนังสือบันทึกข้อตกลง

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๐

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๑

ตัวอย่างหนังสือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
1.รายงานขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินฯ 2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินฯ

 

เอกสารข้างเป็นเพียงเอกสารตัวอย่างเท่านั้น มิได้มีข้อผูกพันองค์กร/หน่วยงานใด อบต.แต่ละแห่งสามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมได้

 

อบต.ของท่านพร้อมรับการตรวจโบนัส 2552 ในเดือนสิงหาคม2552 หรือยัง พร้อมตัวอย่างมิติที่ 2 การวัดความพอใจบริการประชาชน 7 คะแนน หนังสือกรม ที่มท 0808.4/1301 ลว.29 เม.ย 2548
อบต.ของท่านพร้อมรับการตรวจโบนัส  2552 ในเดือนกันยายน 2551 หรือยัง  พร้อมตัวอย่างมิติที่ 2 การวัดความพอใจบริการประชาชน 7 คะแนน หนังสือกรม ที่มท 0808.4/1301 ลว.29 เม.ย 2548 และอบต.หลายแห่งหาหนังสือไม่เจอ นำมาลงให้แล้วครับ
                ปลัดอบต.บางกล่ำ วันที่ 17 ก.ค 52
มติก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 1/2552 ลว. 28 มกราคม 2552 มีมติเห็นชอบที่สำคัญเช่น 1.อบต.106 แห่งแจ้งความประสงค์ขอรับโบนัสประจำปี 2552 2.ปรับขนาดอบต. และกำหนดหนังหน้าส่วนระดับ 7 เช่น
ระเบียบวาระที่ 5.13 อบต.106 แห่งในจังหวัดสงขลา แจ้งความประสงค์ขอรับโบนัสประจำปี 2552
 
มีระยะเวลาขอรับการประเมินโบนัสไม่เกิน 8 เดือน ก.อบต.มีมติ เริ่ม 1 พ.ย.2551 ถึง 30 มิ.ย. 2552 โดยทุก อบต.จะต้องดำเนินการประเมินตัวเองตามแบบประเมิน 4 มิติตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 80 คะแนน ในส่วนอีก 20 คะแนนให้นำผลการประเมินการบริหารจัดการที่ดีประจำ 2551 มาเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนน
 คณะกรรมการ ก.อบต.จ.สงขลา จะออกตรวจโบนัสในช่วงเดือน - สิงหาคม -15 กันยายน 2552 เพื่อนำเสนอต่อ ก.อบต.จ.ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ อบต. ที่ผ่านการประเมินได้รับโบนัสประจำปี 2552 ภายในปีงบประมาณ 2552 
 ในส่วนสำหรับบริษัทกลาง น่าจะใช้รูปแบบเดิมคือ ให้อบต.จ้างเหมาโรงเรียนในเขตพื้นที่ประเมิณตามหลักเกณ์ปี 51 โดยให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดอื่น ให้ปฎิบัติตามหนังสือกรมที่ มท 0808.4/1301 ลว.29 เม.ย 48 เรื่องหารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง ที่จะเข้าตรวจการวัดความพึงพอใจที่มี คะแนน 7 คะแนน 
เรื่องโบนัสปี 52 เหมือนเดิมในหลักเกณฑ์การจ่าย 5 เท่า         ก็นำมาแจ้งให้อบต.ที่ขอรับโบนัสปี 52 ได้เตรียมตัว ในส่วนสอบสายงานบริหารอบต.ทุกท่านก็ขออวยพรให้ท่าน โชคดี ได้ตามความตั้งใจ ครับ
                             นายอักษร          บุตรโคตร
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                   29 มกราคม 2552


แนวทางปรับขนาดอบต.เป็นขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ และการสอบสายบริหารปลัดอบต.หรือหัวหน้าส่วนระดับ 7 หรือสอบเปลี่ยนสายงานปฎิบัติเป็นสายงานบริหารเช่นหัวหน้าสำนักปลัดฯ 6  ในวันที่ 14 มีนาคม 2552 ต้องเสนอก.อบต.จ.สงขลาในเดือนมกราคม 2552 นี้

ด้วยมีเพื่อนปลัดอบต.และหัวหน้าส่วนฯ ตลอดจนบุคคลากร ได้สอบถามถึงแนวทางการปรับขนาดอบต และการสอบตำแหน่งบริหารฯ จะกำหนดเวลาอย่างไรดี ก็ขอแนะนำดังนี้ครับ
1.ต้องตรวจสอบว่าปลัดอบต.หรือหัวหน้าส่วน มีคุณสมบัติครับที่จะเป็นปลัดอบต. 7 หรือหัวหน้าส่วนระดับ 7 หรือยัง
2.กรณีจะสอบเปลี่ยนสายงานปฎิบัติเป็นสายงานบริหาร เช่นตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดฯ จะต้องประสาน ห้องสำนักมาตรฐานบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขา ก.อบต.จ.สงขลา พี่สมคิด 074-316146 ให้ทราบล่วงหน้าภายในเดือนมกราคม 2552 นี้
3.เมื่อครบให้อบต.ดำเนินการ ขอปรับขนาด อบต. ก่อน ครับ 3 เดือน (มกราคม 2552) เพื่อเสนอ ก.อบต จังหวัด แต่งตั้งคณะกรรกมารออกประเมิณฯ เมื่อ ก.อบต เห็นชอบปรับขนาด ต้องสรรหาภายใน 90 วัน(ส่งเรื่องปรับขนาดหรือปรับปรุงตำแหน่ง ให้ ก.อบต.จ.สงขลาภายใน 10 มกราคม 2552 นี้)
4.ต้องคำนวนรอบระยะเวลาตามประกาศ ก.อบต ที่ กำหนดให้มีการสอบตำแหน่งสายงานบริหาร ระเบียบบริหารงานบุคคลข้อ 107 ปี ละ 4 ครับ คือ 1.เสาร์ที่สองเดือนมี.ค ของทุกปี 2.เสาร์ที่สองเดือนมิ.ย ของทุกปี3.เสาร์ที่สองเดือนก.ย ของทุกปี.4.เสาร์ที่สองเดือนธ.ค ของทุกปี
4.เมื่อปลัดอบต เป็นระดับ 7 แล้ว หัวหน้าส่วนก็ขอปรับปรุงตำแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนระดับ 7 เมื่อคุณมีคุณสมบัติครบ วันสอบก็ปีละ 4 ครั้งตามข้อ. 3
     สรุปขั้นตอน ดังนี้
1.ขอปรับขนาด อบต.ภายใน 10 มกราคม 2552 หรือขอปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดอบต หรือหัวหน้สส่วนฯ ระดับ 7
2.นำเข้าที่ประชุม ก.อบต.จ.สงขลา ในเดือนมกราคม 2552
3.รับสมัคร 16 ก.พ - 6 มี.ค 52
4.สอบ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552
     ก็แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบรายละเอียด ตัวอย่างที่สอบสายบริหาร วันเสาร์ที่ 14  มีนาคม 2552  การคำนวนวันสอบตามเอกสารแนบท้าย ให้ดูว่าวันเสาร์ที่สองที่จะสอบทั่วประเทศคือวันอะไร แล้วก็ให้นับถอยลังแล้วท่านจะเข้าใจ
                ขอให้โชคดี สวัสดี ปีโหม่ 2552 ครับ
                       นายอักษร บุตรโคตร
                        ปลัดอบต.บางกล่ำ
                        19 ธัวาคม 2551
หมายเหตุ
  การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดอบตระดับ 7 หรือ 8 และหัวหน้าส่วนระดับ 7 หรือ 8 จะต้องแสดงปริมาณงานที่จัดเจน โดยก.อบต.จสงขลาในการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อเดือน พ.ย 2551 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจสอบ ณ อบต. ที่ขอปรับปรุงตำแหน่ง
โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552

 

โดย: อบต.บางกล่ำ
ประจำกันยายน 2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (ดู:139)(วันที่:22 ก.ค. 2557)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์: รายงานการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกระบาด (ดู:149)(วันที่:22 ก.ค. 2557)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์: การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู:169)(วันที่:22 ก.ค. 2557)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์: เชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การปรับระบบซีเป็นระบบแท่ง เส้นทางความก้าวหน้า การเตรียมพร้อม และสิทธิสวัสดิการของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ดู:170)(วันที่:22 ก.ค. 2557)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร ของอปท. (ดู:148)(วันที่:22 ก.ค. 2557)
  • ดูข่าวทั้งหมด